مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

مدل طراحی سازمان متناسب با عصر اطلاعات

http://uplod.ir/a6pm1ss4mdsj/_________________________________.docx.htm