مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

تحلیل مدل چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

 

تحلیل فرایند طراحی مدل سازمان عصر اطلاعات

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

 

اولین چهره سازمان عصر اطلاعات سازمان روایت گر می باشد و روایتگری به عبارتی متد جدید یادگیری می باشد چون کارکنان سازمانها یه آن اندازه علم ندارند که تئوری را به عمل تبدیل کنند. واین چهره عملاً وجود خارجی ندارد در پایین ترین سطح قرار می گیردو عملاً نوعی یادگیری بحساب می آیدکه پیش نیاز سازمان یادگیرنده در نظر گرفته شده است .

سازمان یادگیرنده زیربنای سازمان مربی گرا و خردگرا و دانش بنیان می باشدچون در تعریف سازمان مربی گرا بیان شده است به دنبال ارتقاء سطح عملکرد از طریق ارتقاء یادگیری می باشد.ضمناً در تعریف سازمان خرد گرا بیان شده هدایت و جهت دادن به کارهای انسانی خرد می باشدو خرد سازمانی از طریق آموزش و یادگیری تقویت شده و بعد از کسب خرد ، سازمان توانمند می گردد.

در مزایا سازمان تیم محور قید شده است که تبدیل شدن به  سازمان خلاق و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده می باشد. ( ص 40 )

سازمان مجازی و سازمان کارآفرین بدلیل اینکه با تکنولوژی های نوین و پویا به نوعی در ارتباط می باشندو هر لحظه در حال تکامل و تغییر و پوست اندازی می باشند     پیش نیاز آنها سازمان خلاق می باشد.

سازمان ارزش بنیان برای انجام کار بصورت تیمی تاکید داردو تیم محوری پیش نیاز سازمان ارزش بنیان می باشد. و یکی از چالشهای ارزش بنیان سازمان تیم محوربودن است. (ص 64)

فضیلت گرا سازمانی است که از عوامل توانمند ساز جهت پرورش و بقاء فضیلت گرایی رقم می زند، سرو کاردارد . (ص 83) در سازمان فضیلت گرا، فضیلت منجر به وفاداری و ماندگاری مشتریان می شود و به این دلیل خدماتی با کیفیت بالا توسط کارکنان توانمند شده و با انگیزه ارائه می شودکه مرتبط با منعویت می باشد.و از منشور اخلاقی در حد فضیلت بیان شده است .

سازمان کثرت گرا جهت نیل به اهداف متعارض باید ایجاد فرهنگی یادگیرنده نمایند.(ص151 )

در سازمان اخلاق به مسئولیت پذیری بعنوان یکی از شش ارزش اخلاقی تاکیده شده و باز در سطوح هفت گانه این سازمان به مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره شده است .

سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی به نوعی با سازمان ازش محور بارویکرد اسلامی و حمایت گر و اعتماد ساز و سالم و متعالی در ارتباط می باشند زیرا شالوده و اساس این شش چهره با معنویات و ارزشها و نگرشها و اعتقادات و باورها در ارتباط می باشد و در یک سطح در نظر گرفته شده است .

اثر بخشی سازمان ایجاد تعادل بین اهداف سازمانی و اهداف اجتماعی می باشدو اسساً هدف محور بوده ودارای ماموریت می باشد و به نوعی با آینده در ارتباط می باشدکه به نوعیزیر بنای  سازمان آینده گرا می باشد.

سازمان آینده گرا از طریق پیش بینی تحولات آتی عملیات خود را طراحی می نماید. پویای محیط و پیچیده و انعطاف پذیری از مشخصات چهره جدید سازمان عصر اطلاعات می باشد که زیر بنای سازمان چابک می باشد.

یکی از ویژگی های مهم سازمان عصر اطلاعات  چابکی می باشد که در بالاترین حد مدل قرار گرفته است.