مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

مدل طراحی و ایجاد سازمان متناسب با عصر اطلاعات

 

جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

جلد یک

سازمان مربی گرا:

سازمان مربی گرا سازمانی است که مدیر همچون مربی و کارمند همچون بازیکن و سازمان همچون محیط بازی ایفای نقش می نماید و به منظور کسب نتایج مورد انتظار در فرایند سازماندهی خود نهادینه می گردد و زمینه ی لازم برای اجرای آن زمینه فرهنگی و کسب و کار و مدیریت منابع انسانی می باشد. (ص 1، جلد 1)

 

سازمان ارزش بنیان:

ارزش بنیان سازمانی است که متعهد به ارائه ی ارزش به تمامی ذینفعان و نه برخی از آنها، متعهد به ارائه ی ارزش به طیف دریافت کننده آن در همه وقت و نه پاره ای از اوقات است. (ص 53، جلد 1)

 

 

سازمان فضیلت گرا:

سازمانی است که به فضایل توجه دارد و آنها را در خود نهادینه می کند ورودی فعالیت های شرافتمندانه و وارسته تمرکز دارد و مستلزم رهبری آرمانی و مدیریت ماهرانه و نیز ساختارها، برنامه ها و فعالیت های خوب سازمان یافته است و طراحی چنین سازمانی مستلزم این است که مدیران و کارکنان به یکدیگر احترام گذاشته و ارزش یکدیگر را محترم شمارند. (ص 85، جلد 1)

سازمان اخلاق گرا:

سلامت اداری می تواند به عنوان پیامد رعایت و فساد اداری به عنوان پیامد عدم رعایت ارزش ها و اصول اخلاقی در سازمان انگاشته شود. (ص 114، جلد 1)

 

سازمان کثرت گرا:

کثرت گرایا ایده ای است که در آن بیشتر از یک حقیقت برای تحقق موضوعات متصور است و درگیر نمودن گروهکهای زیادی از نوار با مدل های ذهنی و علایق سیاسی متفاوت  در درون و برون سازمان که هر یک دارای سلائق قانونی متفاوتند.              (ص 145، جلد 1)

سازمان معنویت گرا:

اگر نگرش فرد به سمت مثبت گرایش پیدا کند منجر به دوستی و عشق خواهد شد و اگر به سمت منفی گرایش پیدا کند منجر به دشمنی و تنفر خواهد شد. افراد معنویت گرا همواره نگرش مثبت داشته و همه کس و همه چیز را دوست دارند. (ص 193، جلد 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

جلد دو

سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی:

دو معیار سنجش مسئولیت اجتماعی پاسخگویی و شفافیت می باشد که پاسخگویی معیاری است که مشخص می کند یک سازمان تا چه حد در برابر ملاحظات اجتماعی و محیطی مسئول است و شفافیت عبارت است از معیاری بر ارائه ی اطلاعات اثرگذار بر جامعه و محیط زیست از سوی سازمان ها و شرکت ها تاکید دارند(ص7،  جلد 2)

سازمان چابک:

سازمانی است که در  برابر فرصت های پایدار شده در محیط واکنشی سریع و به موقع از خود نشان می دهد و انعطاف پذیر است نسبت به شرایط متغیر بازار با سرعت بالای واکنش نشان دهد و از فرصت نهفته در تغییرات استفاده نماید. (ص32،  جلد 2)

سازمان اثربخشی:

امروزه جنگی از تئوری سازمان وجود دارد. درباری اثربخشی صادق است.(ص63،  جلد 2)

 

سازمان توانمندساز:

سازمانی که کارکنان آن به آسانی با یکدیگر تعامل برقرار می کنند و به واسطه ی این تعاملات از همدیگر یاد می گیرند و به واسطه ی این یادگیری قابلیت جدیدی برای عمل کردن در جهت کسب سود بیشتر به دست می آورند. (ص127،  جلد 2)

سازمان خلاق:

طوفان مغزی اجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله ی بخصوص با انباشتن تمام ایده هایی که در جا به وسیله ی اعضا ارائه می گردد بیابند. (ص127،  جلد 2)

سازمان یادگیرنده:

یادگیری سازمانی فرایندی است که به موجب آن اطلاعات مورد نیاز جمع آوری تجزیه و تحلیل و در حافظه سازمانی ذخیره می گردد. هنگامی که سازمان از آن چه که یاد گرفته است در ذخایر دانشی و حافظه های سازمانی خود ذخیره نموده است در عمل استفاده می کند. این سازمان به سازمانی یادگیرنده تبدیل می شود. (ص179،  جلد 2)

 

 

جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

جلد سه

سازمان ارزش محور با رویکرد اسلامی:     

ارزش اسلامی، از وحی و عملکرد و سیره ی معصومین (ع) گرفته شده است، که هر فرد مسلمان میتواند و ملکلف است آنها را دنبال کند، ایمان، اخلاص، احسان، صداقت، عمل صالح، اداری امانت، امر به معروف و نهی از منکر، سعی و تلاش  از جمله ارزش هایی است که رفتار و عملکرد فرد مومن را رقم می زند. (ص14،  جلد 3)

سازمان تیم محور :

مدیرانی که امروز روی چالش ها کار می کنند و خود و نهادهای خود را برای رویارویی با چالش های جدید آماده می کنند، رهبران آینده بوده و در غیر این صورت عقب خواهند  افتاد و هرگزنخواهند توانست این عقب ماندگی را جبران کنند.           (ص14،  جلد 3)

 

 

سازمان حمایت گرا:

کارکنان با ارزش ترین دارای هر سازمان هستند. سازمان ها برای اینکه وظایف خود را به طور موفقیت امیز انجام دهند نیاز دارند تا کارکنان خود را با انگیزه، فعال و پر انرژی نگه دارند. (ص58،  جلد 3)

سازمان سالم:

فساد جزئی: به افزون خواهی جزئی اشاره دارد که کارکنان دولت بر اثر پایین بودن حقوق و دستمزدشان برای پرداخت هزینه های خود از شهروندان دریافت می کنند.

فساد کلان: توسط آن دسته از مقامات عالی رتبه ی دولت صورت می گیرد که زمنیه ی انعقاد قراردادهای دولتی بزرگ را فراهم می کنند. (ص86،  جلد 3)

سازمان مجازی:

سازمانی است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از راهبرد برون سپاری و به منظور پاسخگویی به فرصت بازار به تولید کالا و یارانه خدمتی می پردازد و این سازمان بر ایده شراکت در صورت لزوم استوار است. (ص113،  جلد 3)

 

سازمان خرد گرا:

سازمان فرد گرا با شجاعت درستکاری و اعتماد به تصمیمات استراتژیک خود، اجازه می دهد تحت تاثیر همه ی شکل های  دانش اعم از عینی یا ذهنی، انتزاعی یا خلاق، عمل گرا یا شهودی قرار بگیرد. (ص188،  جلد 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

جلد چهار

سازمان متعالی:

تعالی سازمان یک برداشت نظری و تئوریک نیست بلکه به دست اوردن و ارائه ی نتایج ملموس و قابل مشاهده ای است که مبتنی بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد.      ( ص 7 جلد 4)

سازمان آینده گرا:

مدیران آینده هستند که با استراتژی سازی، مدیریت تغییرات مدیریت بین فرهنگی و ایجاد برند رهبری سکان سازمان های آینده گرا را در دست دارند. (ص60،  جلد 4)

 

سازمان روایت گر :

داشتان ابزاری ارزشمند برای تعاملات درون سازمانی خصوصاً در زمان انجام تغییرات بوده و مانند پلی بین کارمندان و کارفرمایان عمل می نماید. سازمان ها بطور مدام در محیط متلاطم و متغیر فعالیت می کنند. (ص70،  جلد 4)

سازمان اعتماد ساز:

به موجب نظریه ی مبادله، افراد روابطشان را با دیگران بر مبنای اعتماد شکل می دهند لیکن تصمیم آن ها در خصوص و با توسعه ی آن رابطه، ارتباط مستقیمی با شود حاصل از آن رابطه دارد. (ص131،  جلد 4)

سازمان کارآفرین:

سازمان ها برای بقای خود و کسب موقعیت رقابتی به افکار و اندیشه های جدید نیاز دارند. افکار و اندیشه های جدید همچون خون تازه ای است که در رگ  های سازمان به جریان در می آید و سازمان را از مرگ و نیستی نجات می دهد. (ص159،  جلد 4)

سازمان کل گرا:

همه چیز انرژی و انرژی همه چیز است و همه چیز نوعی موج  است و در این میان انسان ها در ظرف کیهان به گونه ای قرار دارند که اتفاقات از آن ها می گذرند و هر لحظه در معرض همه ی وقایع هستند. همه ی جهان در انسان جاری است. پس کل در جز دیده می شود. (ص192،  جلد 4)