مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران - آقای دکتر ابراهیم پور

1- اولین مقاله ارائه و نقدو بررسی شده در کلاس بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

تئوری عامه در مدیریت دولتی ایران نوشته آقای دکتر دانایی فرد

جهت دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

http://uplod.ir/wufzathffjd1/________________________________________.pdf.htm

2- دومین مقاله ارائه و نقدو بررسی شده در کلاس بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

مدیریت دولتی و اعتماد عمومی نوشته آقایان دکتر الوانی و دکتر دانای فرد

جهت دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

http://uplod.ir/r36onf1g7s52/__________________________________________________.pdf.htm

3- سومین مقاله ارائه و نقدو بررسی شده در کلاس بررسی مسایل مدیریت دولتی

تاثیر پیامدهای اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

جهت دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

http://uplod.ir/z369so50k64u/JIAMS131213990200.pdf.htm

4 - مقالات جدید جهت بررسی

مطالعه نظام  پاسخگویی دولت در ایران نوشته دکتر اعرابی

جهت دریافت مقاله برروی لینک زیر کلیک فرمایید

http://uplod.ir/0lmnjwoy8vbq/__________________________________________________________.pdf.htm