مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

مدل طراحی سازمان متناسب با عصر اطلاعات

http://uplod.ir/a6pm1ss4mdsj/_________________________________.docx.htm


تحلیل مدل چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

 

تحلیل فرایند طراحی مدل سازمان عصر اطلاعات

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

 

اولین چهره سازمان عصر اطلاعات سازمان روایت گر می باشد و روایتگری به عبارتی متد جدید یادگیری می باشد چون کارکنان سازمانها یه آن اندازه علم ندارند که تئوری را به عمل تبدیل کنند. واین چهره عملاً وجود خارجی ندارد در پایین ترین سطح قرار می گیردو عملاً نوعی یادگیری بحساب می آیدکه پیش نیاز سازمان یادگیرنده در نظر گرفته شده است .

سازمان یادگیرنده زیربنای سازمان مربی گرا و خردگرا و دانش بنیان می باشدچون در تعریف سازمان مربی گرا بیان شده است به دنبال ارتقاء سطح عملکرد از طریق ارتقاء یادگیری می باشد.ضمناً در تعریف سازمان خرد گرا بیان شده هدایت و جهت دادن به کارهای انسانی خرد می باشدو خرد سازمانی از طریق آموزش و یادگیری تقویت شده و بعد از کسب خرد ، سازمان توانمند می گردد.

در مزایا سازمان تیم محور قید شده است که تبدیل شدن به  سازمان خلاق و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده می باشد. ( ص 40 )

سازمان مجازی و سازمان کارآفرین بدلیل اینکه با تکنولوژی های نوین و پویا به نوعی در ارتباط می باشندو هر لحظه در حال تکامل و تغییر و پوست اندازی می باشند     پیش نیاز آنها سازمان خلاق می باشد.

سازمان ارزش بنیان برای انجام کار بصورت تیمی تاکید داردو تیم محوری پیش نیاز سازمان ارزش بنیان می باشد. و یکی از چالشهای ارزش بنیان سازمان تیم محوربودن است. (ص 64)

فضیلت گرا سازمانی است که از عوامل توانمند ساز جهت پرورش و بقاء فضیلت گرایی رقم می زند، سرو کاردارد . (ص 83) در سازمان فضیلت گرا، فضیلت منجر به وفاداری و ماندگاری مشتریان می شود و به این دلیل خدماتی با کیفیت بالا توسط کارکنان توانمند شده و با انگیزه ارائه می شودکه مرتبط با منعویت می باشد.و از منشور اخلاقی در حد فضیلت بیان شده است .

سازمان کثرت گرا جهت نیل به اهداف متعارض باید ایجاد فرهنگی یادگیرنده نمایند.(ص151 )

در سازمان اخلاق به مسئولیت پذیری بعنوان یکی از شش ارزش اخلاقی تاکیده شده و باز در سطوح هفت گانه این سازمان به مسئولیت پذیری اجتماعی اشاره شده است .

سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی به نوعی با سازمان ازش محور بارویکرد اسلامی و حمایت گر و اعتماد ساز و سالم و متعالی در ارتباط می باشند زیرا شالوده و اساس این شش چهره با معنویات و ارزشها و نگرشها و اعتقادات و باورها در ارتباط می باشد و در یک سطح در نظر گرفته شده است .

اثر بخشی سازمان ایجاد تعادل بین اهداف سازمانی و اهداف اجتماعی می باشدو اسساً هدف محور بوده ودارای ماموریت می باشد و به نوعی با آینده در ارتباط می باشدکه به نوعیزیر بنای  سازمان آینده گرا می باشد.

سازمان آینده گرا از طریق پیش بینی تحولات آتی عملیات خود را طراحی می نماید. پویای محیط و پیچیده و انعطاف پذیری از مشخصات چهره جدید سازمان عصر اطلاعات می باشد که زیر بنای سازمان چابک می باشد.

یکی از ویژگی های مهم سازمان عصر اطلاعات  چابکی می باشد که در بالاترین حد مدل قرار گرفته است.

 


مدل طراحی و ایجاد سازمان متناسب با عصر اطلاعات

 

جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

جلد یک

سازمان مربی گرا:

سازمان مربی گرا سازمانی است که مدیر همچون مربی و کارمند همچون بازیکن و سازمان همچون محیط بازی ایفای نقش می نماید و به منظور کسب نتایج مورد انتظار در فرایند سازماندهی خود نهادینه می گردد و زمینه ی لازم برای اجرای آن زمینه فرهنگی و کسب و کار و مدیریت منابع انسانی می باشد. (ص 1، جلد 1)

 

سازمان ارزش بنیان:

ارزش بنیان سازمانی است که متعهد به ارائه ی ارزش به تمامی ذینفعان و نه برخی از آنها، متعهد به ارائه ی ارزش به طیف دریافت کننده آن در همه وقت و نه پاره ای از اوقات است. (ص 53، جلد 1)

 

 

سازمان فضیلت گرا:

سازمانی است که به فضایل توجه دارد و آنها را در خود نهادینه می کند ورودی فعالیت های شرافتمندانه و وارسته تمرکز دارد و مستلزم رهبری آرمانی و مدیریت ماهرانه و نیز ساختارها، برنامه ها و فعالیت های خوب سازمان یافته است و طراحی چنین سازمانی مستلزم این است که مدیران و کارکنان به یکدیگر احترام گذاشته و ارزش یکدیگر را محترم شمارند. (ص 85، جلد 1)

سازمان اخلاق گرا:

سلامت اداری می تواند به عنوان پیامد رعایت و فساد اداری به عنوان پیامد عدم رعایت ارزش ها و اصول اخلاقی در سازمان انگاشته شود. (ص 114، جلد 1)

 

سازمان کثرت گرا:

کثرت گرایا ایده ای است که در آن بیشتر از یک حقیقت برای تحقق موضوعات متصور است و درگیر نمودن گروهکهای زیادی از نوار با مدل های ذهنی و علایق سیاسی متفاوت  در درون و برون سازمان که هر یک دارای سلائق قانونی متفاوتند.              (ص 145، جلد 1)

سازمان معنویت گرا:

اگر نگرش فرد به سمت مثبت گرایش پیدا کند منجر به دوستی و عشق خواهد شد و اگر به سمت منفی گرایش پیدا کند منجر به دشمنی و تنفر خواهد شد. افراد معنویت گرا همواره نگرش مثبت داشته و همه کس و همه چیز را دوست دارند. (ص 193، جلد 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

جلد دو

سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی:

دو معیار سنجش مسئولیت اجتماعی پاسخگویی و شفافیت می باشد که پاسخگویی معیاری است که مشخص می کند یک سازمان تا چه حد در برابر ملاحظات اجتماعی و محیطی مسئول است و شفافیت عبارت است از معیاری بر ارائه ی اطلاعات اثرگذار بر جامعه و محیط زیست از سوی سازمان ها و شرکت ها تاکید دارند(ص7،  جلد 2)

سازمان چابک:

سازمانی است که در  برابر فرصت های پایدار شده در محیط واکنشی سریع و به موقع از خود نشان می دهد و انعطاف پذیر است نسبت به شرایط متغیر بازار با سرعت بالای واکنش نشان دهد و از فرصت نهفته در تغییرات استفاده نماید. (ص32،  جلد 2)

سازمان اثربخشی:

امروزه جنگی از تئوری سازمان وجود دارد. درباری اثربخشی صادق است.(ص63،  جلد 2)

 

سازمان توانمندساز:

سازمانی که کارکنان آن به آسانی با یکدیگر تعامل برقرار می کنند و به واسطه ی این تعاملات از همدیگر یاد می گیرند و به واسطه ی این یادگیری قابلیت جدیدی برای عمل کردن در جهت کسب سود بیشتر به دست می آورند. (ص127،  جلد 2)

سازمان خلاق:

طوفان مغزی اجرای یک تکنیک گردهمایی که از طریق آن گروهی می کوشند راه حلی برای یک مسئله ی بخصوص با انباشتن تمام ایده هایی که در جا به وسیله ی اعضا ارائه می گردد بیابند. (ص127،  جلد 2)

سازمان یادگیرنده:

یادگیری سازمانی فرایندی است که به موجب آن اطلاعات مورد نیاز جمع آوری تجزیه و تحلیل و در حافظه سازمانی ذخیره می گردد. هنگامی که سازمان از آن چه که یاد گرفته است در ذخایر دانشی و حافظه های سازمانی خود ذخیره نموده است در عمل استفاده می کند. این سازمان به سازمانی یادگیرنده تبدیل می شود. (ص179،  جلد 2)

 

 

جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

جلد سه

سازمان ارزش محور با رویکرد اسلامی:     

ارزش اسلامی، از وحی و عملکرد و سیره ی معصومین (ع) گرفته شده است، که هر فرد مسلمان میتواند و ملکلف است آنها را دنبال کند، ایمان، اخلاص، احسان، صداقت، عمل صالح، اداری امانت، امر به معروف و نهی از منکر، سعی و تلاش  از جمله ارزش هایی است که رفتار و عملکرد فرد مومن را رقم می زند. (ص14،  جلد 3)

سازمان تیم محور :

مدیرانی که امروز روی چالش ها کار می کنند و خود و نهادهای خود را برای رویارویی با چالش های جدید آماده می کنند، رهبران آینده بوده و در غیر این صورت عقب خواهند  افتاد و هرگزنخواهند توانست این عقب ماندگی را جبران کنند.           (ص14،  جلد 3)

 

 

سازمان حمایت گرا:

کارکنان با ارزش ترین دارای هر سازمان هستند. سازمان ها برای اینکه وظایف خود را به طور موفقیت امیز انجام دهند نیاز دارند تا کارکنان خود را با انگیزه، فعال و پر انرژی نگه دارند. (ص58،  جلد 3)

سازمان سالم:

فساد جزئی: به افزون خواهی جزئی اشاره دارد که کارکنان دولت بر اثر پایین بودن حقوق و دستمزدشان برای پرداخت هزینه های خود از شهروندان دریافت می کنند.

فساد کلان: توسط آن دسته از مقامات عالی رتبه ی دولت صورت می گیرد که زمنیه ی انعقاد قراردادهای دولتی بزرگ را فراهم می کنند. (ص86،  جلد 3)

سازمان مجازی:

سازمانی است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از راهبرد برون سپاری و به منظور پاسخگویی به فرصت بازار به تولید کالا و یارانه خدمتی می پردازد و این سازمان بر ایده شراکت در صورت لزوم استوار است. (ص113،  جلد 3)

 

سازمان خرد گرا:

سازمان فرد گرا با شجاعت درستکاری و اعتماد به تصمیمات استراتژیک خود، اجازه می دهد تحت تاثیر همه ی شکل های  دانش اعم از عینی یا ذهنی، انتزاعی یا خلاق، عمل گرا یا شهودی قرار بگیرد. (ص188،  جلد 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جملات ناب چهره های نوظهور سازمان در قرن بیست ویکم

جلد چهار

سازمان متعالی:

تعالی سازمان یک برداشت نظری و تئوریک نیست بلکه به دست اوردن و ارائه ی نتایج ملموس و قابل مشاهده ای است که مبتنی بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد.      ( ص 7 جلد 4)

سازمان آینده گرا:

مدیران آینده هستند که با استراتژی سازی، مدیریت تغییرات مدیریت بین فرهنگی و ایجاد برند رهبری سکان سازمان های آینده گرا را در دست دارند. (ص60،  جلد 4)

 

سازمان روایت گر :

داشتان ابزاری ارزشمند برای تعاملات درون سازمانی خصوصاً در زمان انجام تغییرات بوده و مانند پلی بین کارمندان و کارفرمایان عمل می نماید. سازمان ها بطور مدام در محیط متلاطم و متغیر فعالیت می کنند. (ص70،  جلد 4)

سازمان اعتماد ساز:

به موجب نظریه ی مبادله، افراد روابطشان را با دیگران بر مبنای اعتماد شکل می دهند لیکن تصمیم آن ها در خصوص و با توسعه ی آن رابطه، ارتباط مستقیمی با شود حاصل از آن رابطه دارد. (ص131،  جلد 4)

سازمان کارآفرین:

سازمان ها برای بقای خود و کسب موقعیت رقابتی به افکار و اندیشه های جدید نیاز دارند. افکار و اندیشه های جدید همچون خون تازه ای است که در رگ  های سازمان به جریان در می آید و سازمان را از مرگ و نیستی نجات می دهد. (ص159،  جلد 4)

سازمان کل گرا:

همه چیز انرژی و انرژی همه چیز است و همه چیز نوعی موج  است و در این میان انسان ها در ظرف کیهان به گونه ای قرار دارند که اتفاقات از آن ها می گذرند و هر لحظه در معرض همه ی وقایع هستند. همه ی جهان در انسان جاری است. پس کل در جز دیده می شود. (ص192،  جلد 4)